Wat zijn de algemene voorwaarden van EetnStijl?

Algemene voorwaarden

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen aangegaan tussen de behandelaar en de cliënt.
 • De cliënt verplicht zich middels intake- en anamneseformulier relevante informatie aan bovengenoemde behandelaar te verstrekken.
 • Het verzoek tot behandeling uitdrukkelijk op verzoek van de cliënt is uitgegaan en deze volledig uit vrije wil en zonder dwang wordt ondergaan.
 • De behandelaar maakt expliciet duidelijk dat cliënt zich niet mag onttrekken aan reguliere behandelingen
 • De behandelaar legt een dossier aan met de persoonsgegevens en maakt aantekeningen over de voortgang en ontwikkelingen van de behandeling. De cliënt kan – op aanvraag – inzage krijgen in het dossier. Er worden geen gegevens van de cliënt verstrekt, zonder voorafgaande schriftelijke en/of mondelinge toestemming. Inzage in het dossier door derden, vindt altijd alleen plaats in overleg met de patiënt. De behandelaar heeft geheimhoudingsplicht.
 • Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn. De personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen, anders zullen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. 100% bij annulatie minder dan 24u van te voren, 50% bij annulatie tussen 24 en 48 u van te voren. Indien u een wettelijk bewijs van afgwezigheid kan voorleggen, vamt deze kost weg op voorwaarde dat een nieuwe afspraak wordt ingepland binnen 6 weken.
 • De behandelaar verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan cliënt in alle fasen van de behandeling, zo ook de voor- en nadelen, alsmede de werking en mogelijke bijwerking.
 • De behandelaar geeft duidelijk aan dat deze methodiek nog niet gangbaar is in de reguliere geneeskunde.
 • De behandelaar mag niet zonder toestemming van de cliënt bepaalde (be)handelingen verrichten.
 • De behandelaar verplicht zich de cliënt correct te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De behandelaar is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 • Beëindiging van de behandeling kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.
 • Indien de cliënt tegen het advies in van de behandelaar de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de behandelaar een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat hij/zij tegen het advies van de behandelaar in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De behandelaar kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet.
 • De behandelaar zal in dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • Betalingswijze van de behandelingen geschiedt in onderling overleg contant of kan per consult worden overgemaakt. De tarieven zijn op de website www.eetnstijl.be vermeld.
 • De behandelaar heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
 • De behandelaar voldoet aan de AVG privacy wetgeving (GDPR WETGEVING). Zie website www.eetnstijl.be
EetnStijl draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders